Turvallinen abortti on seksuaalioikeus

Kansainvälistä turvallisen abortin päivää vietetään tänään, syyskuun 28. päivä. Päivän tarkoituksena on edistää turvallista ja laillista aborttia. Jokaisella naisella on oikeus päättää omasta kehostaan ilman painostusta. Jokaisella naisella on oikeus turvalliseen aborttiin. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan toteudu kaikkialla, sillä eri maissa on erilaisia käytäntöjä ja lakeja aborttiin liittyen. Sen vuoksi tarvitaan kansainvälistä huomiota naisten seksuaalioikeuksiin ja aborttioikeuteen. Oikeus turvalliseen aborttiin on seksuaalioikeus.

Vaarallinen abortti on raskauden keinotekoinen ja ennenaikainen keskeytys, joka suoritetaan turvattomissa olosuhteissa joko epäpätevästä henkilökunnasta tai tarvittavien välineiden ja hygienian puutteesta johtuen. Erilaiset esteet johtavat siihen, että naiset joutuvat turvautumaan vaaralliseen aborttiin. Näitä esteitä ovat esimerkiksi rajoittavat lait, palveluiden huono saatavuus, korkea hinta, stigma, terveydenhuollon ammattilaisten kieltäytyminen tai tarpeettomat vaatimukset, kuten pakolliset odotusajat tai kolmannen osapuolen suostumus.

Nyt vuosittain tehdään noin 21,6 miljoonaa vaarallista aborttia. Näistä 18,5 miljoonaa aborttia tapahtuu kehitysmaissa. Vuosittain 47 000 naista kuolee vaarallisen abortin seurauksena. Vaarallinen abortti on pääsyynä 13 prosenttiin äitiyskuolemista. Näihin lukuihin voidaan vaikuttaa mahdollistamalla laillinen ja turvallinen abortti.

Asenteet seksuaalioikeuksia kohtaan ovat muuttuneet entistä tiukemmiksi ja opposition määrä on kasvanut. Erityisesti presidentti Trumpin asettama Global Gag Rule vaikuttaa suoraan naisten aborttioikeuteen. Rahoituksen kieltäminen aborttia tukevilta järjestöiltä vähättelee yleisesti naisten seksuaalioikeuksia, mutta samalla ottaa vahvan kannan naisten oikeudesta aborttiin. Näillä toimilla ei vaikuteta siihen, että aborttien määrä laskisi vaan päinvastoin.

Suunnittelemattomia raskauksia ei vähennetä kieltämällä aborttipalvelut vaan tarjoamalla mahdollisuus perhesuunnitteluun ja ehkäisyyn. Guttmacher Instituutin mukaan mahdollistamalla kehittyvillä alueilla naisten pääsy ehkäisypalveluihin voidaan vähentää suunnittelemattomia raskauksia 75 prosentilla, joka tarkoittaisi 67 miljoonaa suunnittelematonta raskautta vähemmän.

Naisten seksuaalioikeudet eivät täyty mikäli naisten oikeus turvalliseen aborttiin ei toteudu. Jotta vaarallisilta aborteilta vältyttäisiin, tulisi tiedon ja ehkäisyvälineiden saatavuutta parantaa. Erityisen tärkeää olisi lisätä naisten tietämystä omista oikeuksistaan, jolloin he osaisivat vaatia asianmukaista hoitoa eivätkä joutuisi valitsemaan vaarallista aborttia.

Sinun tukeasi tarvitaan. Allekirjoita vetoomus siitä, että kaikilla naisilla Euroopassa tulee olla oikeus aborttiin. Vetoomus esitetään Euroopan parlamentissa Brysselissä 28. syyskuuta 2017.

 

Seksuaalioikeudet malawilaisen nuoren näkökulmasta

Väestöliitolla on ilo saada vieraaksi malawilainen nuorisoaktiivi Prisca Chakholoma. Priscaa on mahdollista kuulla Maailman ehkäisypäivän seminaarissa 26.9. Pikkuparlamentin auditoriossa Helsingissä.

Tutustutaan ensin Priscaan ja Malawin tilanteeseen paremmin.

Prisca on 23-vuotias nuorisoaktiivi, joka työskentelee valmiuksien kehittämisen ja koulutuksen koordinaattorina CYECE:llä Malawissa. CYECE eli Centre for Youth Empowerment and Civic Education edistää nuorten seksuaalioikeuksia, parantaa heidän valmiuksiaan ja vaikuttaa yhteisöjen ilmapiirin muutokseen nuoria kannustavaksi. CYECE toteuttaa myös Väestöliiton kehitysyhteistyöhanketta Malawissa. Työssään Prisca keskittyy suunnittelemaan ja koordinoimaan toimia, joilla edistetään ja suojellaan nuorten erityisesti tyttöjen seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia.

Prisca pyrkii intohimoisesti edistämään nuorten oikeuksia. Kysyin häneltä, miksi hän haluaa edistää nuorten ja erityisesti tyttöjen seksuaalioikeuksia. Hän kertoi tarinan ystävästään, joka tuli nuorena raskaaksi. Ystävä ei ollut valmis raskauteen nuoren ikänsä vuoksi, mutta myös siksi, ettei hänellä ollut kokonaisvaltaista tietoa omasta seksuaali- ja lisääntymisterveydestään. Ystävä sai loppujen lopuksi keskenmenon. Tilanne oli stressaava niin nuorelle itselleen, mutta myös koko perheelle.

Prisca halusi kertomuksellaan tuoda esille, että Malawissa monet tytöt tulevat raskaaksi liian nuorena. Seksuaaliterveys ja -oikeuksien toteutumattomuus vaikuttaa eniten juuri nuoriin tyttöihin. Prisca kertoi, että pojat pääsevät usein kuin koira veräjästä tytön tullessa raskaaksi.  Tyttö taas joutuu kantamaan vastuun lapsesta sekä mahdollisesta stigmasta. Tytöt ovat myös niitä, jotka joutuvat kärsimään vaarallisen abortin seuraukset.

Prisca kertoi, miten Malawissa tytöt joutuvat jättämään koulun kesken raskauden vuoksi, heidät pakotetaan avioliittoon, he altistuvat seksitaudeille ja kärsivät vakavia seurauksia siitä, että heillä ei ole tietoa seksuaaliterveydestä tai -palveluista. Prisca on myös huolissaan seksitautien määrän kasvusta, sillä nuoret tytöt eivät uskalla kieltäytyä suojaamattomasta seksistä. Prisca haluaa korostaa tyttöjen voimaannuttamisen tärkeyttä, jotta he voivat tehdä päätöksiä omasta tulevaisuudestaan.

Prisca kertoi myös Malawin tilanteesta. Hänen mukaansa, että poliittista tahtoa löytyy ja aloitteita on tehty, jotta seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista tulisi valtion prioriteetti. Ongelmiksi Prisca näkee vielä esimerkiksi sen, että abortti on edelleen laiton ja samaa sukupuolta olevien parisuhde ja avioliitto on rangaistavaa. Haasteita lisää myös resurssien ja materiaalien puute, negatiivinen asenneilmapiri nuorten seksuaaliterveyspalveluita kohtaan yhteisöissä sekä stigmat. Prisca haluaa korostaa, että muutosta on tapahtunut, mutta edelleen on haasteita ja töitä oikeuksien toteutumiseksi on tehtävä.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla, mitä Priscalla on kerrottavaa Malawin nuorista ja seksuaalioikeuksista.
Ilmoittaudu Maailman ehkäisypäivän seminaariin ”Samat oikeudet, eri haasteet” 24.9. mennessä osoitteeseen sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan tärkeistä asioista! Tervetuloa!

Lisätietoja ja seminaarin ohjelma

Miksi naisten kehoilla tehdään politiikkaa?

 

 

StockSnap

Hyvää kansainvälistä naisten päivää! Nyt jos koskaan naisten oikeudet tarvitsevat puolustajia.

Tämän päivän kuohuvassa maailmassa naisten oikeudet ovat nousseet poliittisen taistelun välineeksi. Samalla keskusteluista unohtuu ihmisoikeuksien turvaaminen.

Ensi töikseen astututtuaan valtaan Trump kiristi aborttiin liittyvää säätelyä allekirjoittamalla niin kutsutun Global Gag Rulen. Järkytystä aiheuttaa erityi­sesti se, että presidentti Trump ulotti Global Gag ­Rulen koskemaan ­kaikkia terveysjärjestöjä, joiden toiminta tai arvot millään tavalla sivuavat turvallista aborttia.

Samaan aikaan Euroopassa aborttia vastustava ja konservatiivisia perhearvoja peräänkuuluttava liikehdintä on nostanut päätään. Europarlamentaarikko Heidi Hautalan tekemän selvityksen mukaan EU:n alueelle toimii tällä hetkellä yli 500 aborttia vastustavaa ryhmää. Liikkeellä ovat voimakkaat lobbauskoneistot, jotka haluavat mm. muuttaa Euroopan unionin kielen konservatiivisemmaksi niin, että se ei sisällä viittauksia naisten oikeuksiin tai seksuaalioikeuksiin.

Miksi naisten oikeudet ovat nousseet tämän päivän poliittiseksi taistelutantereeksi? Miten on mahdollista, että poliittisessa retoriikassa painotetaan moraalia ja eettisyyttä puhumatta naisten itsemääräämisoikeudesta ja oikeudesta kehon koskemattomuuteen? Miten yksilön oikeudet voidaan mitätöidä politiikan nimissä?

Ominaista esimerkiksi aborttia vastustavalle keskustelulle on se, että sitä käyvät lähinnä miehet ja sen pohjana ovat uskonnolliset arvovalinnat. Yhdysvalloissa tehdyn selvityksen perusteella katolisen kirkon edustaja esiintyi television aborttikeskusteluissa asiantuntijana 6 kertaa useammin kuin esimerkiksi gynekologi. On vaikea ajatella, että jostain toisesta ihmisoikeuskysymyksestä konsultoitaisiin ensin kirkon edustajaa, ennen kuin ääni annetaan esimerkiksi kohderyhmälle itselleen. Tässä tapauksessa tytöille ja naisille, jotka loistavat politisoituneessa aborttikeskustelussa poissaolollaan.

Naisten oikeuksia mitätöivä politiikka perustuu naisiin kohdistuvaan vihapuheeseen, jota on vaikea huomata: kyse ei ole suorasta huorittelusta vaan sortavien arvojen normalisoimisesta politiisessa puheessa.

Kansainvälisenä naisten päivänä vuonna 2017 on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen meistä laittaa pisteen naisvihamieliselle puheelle ja sitä kautta tasa-arvoa vesittävälle politiikalle.

Me olemme kaikki vastuussa siitä, minkälaisessa maailmassa lapsemme kasvavat. Kenenkään ei pitäisi kokea, että hänen ihmisarvonsa on pienempi kuin muiden jonkun ominaisuuden, esimerkiksi sukupuolen, takia. Ihmisoikeudet tarvitsevat meitä kaikkia.

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

 

 

 

 

 

 

Maksuton ehkäisy avartaa maailmaa

shutterstock_390676132Tiesitkös, että nuorille aikuisille, eli 20-24-vuotiaille, tehdään lukumääräisesti eniten abortteja, vaikka raskaudenkeskeytysluvut ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan Suomessa? Nuoret aikuiset saavat myös kiusallisen kärkipaikan klamydiatartuntojen toteamismäärissä. Hoitamaton klamydia voi aiheuttaa muun muassa hedelmällisyyden alenemista, ja suurin harmi klamydiassa on sen yleinen oireettomuus. Ilman asianmukaista ehkäisyä klamydiaa voi tartuttaa muihin täysin tietämättään. Aika tautista hommaa.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma vuosille 2014–2020 suosittaa ehkäisyn maksuttomuutta nuorille, eli alle 25-vuotiaiden tulee saada raskaudenehkäisy, niin kondomit kuin hormonaalinen ehkäisy, maksutta. Suomessa jo muutama kunta tarjoaa ilmaisen ehkäisyn nuorille. Way to go, ottakaas loputkin mallia!

Maksuton ehkäisy koskettaisi jokaista alle 25-vuotiasta nuorta, olisi heillä itselleen varaa hankkia sitä tai ei. Itselleen sopivan hormonaalisen ehkäisyn löytämiseen voi mennä hetki, ja joskus sopivin on myös kallein. Nykymaailmassa varallisuus ei saa olla este sopivalle ehkäisymuodolle,vaan on tärkeää, että nuoret löytävät itselleen sopivimman ehkäisymuodon melkein hinnalla millä hyvänsä.

Jos alle 25-vuotiaat saisivat ehkäisyvälineet maksutta, edistäisi se niin valtakunnallista seksuaaliterveyttä kuin myös yksilön omaa terveyttä ja elämänsuunnittelua. Huonoon elämäänvaiheeseen saatu lapsi voi joissain tapauksissa pysäyttää vanhempien opiskelun, ajaa heidät matalapalkkaisiin töihin tai jopa kouluttautumattomina työttömiksi. Elämä on kuitenkin täynnä valintoja, ja jokainen tekee itselleen sopivaksi kokemat päätöksensä, ja se on ihan okei. Vahinkojen syynä ja parhaan valinnan esteenä ei kuitenkaan saisi olla raha.

Maksuttomuus on myös harppaus kohti terveempää seksuaalikasvatusta. Ehkäisystä tulee puhua enemmän, siitä tulee tehdä arkisempaa ja hyväksyttävämpää. Maksuttomuus lieventää tabun ja hyssyttelyn leimaa, ja ehkäisystä tulee jokaista koskettavaa. Jokaisen tulisi tietää mitä ehkäisyvälinettä käyttää ja kenen kanssa, omasta ja kumppanin sukupuolesta riippumatta. Tieto on voimaa ja valtaa, myös ehkäisyasioissa.

Renja Tolvanen, 24, Väestöliiton Nuorisotyöryhmän jäsen
Nuorisotyöryhmä aloitti työskentelynsä helmikuun alkupuolella. Tämä 19-25-vuotiasta koostuva vaikuttajaryhmä on Väestöliiton nuorten ääni ja tiukka kansalaisvaikuttajaelin.

 

Donald Trumpin valinta voi vaarantaa naisten oikeudet

whitehouse

kuva: dreamstime.com

Yhdysvallat on Obaman presidenttikaudella panostanut sekä naisten oikeuksiin että seksuaalioikeuksiin. Donald Trumpin tekemien virkanimitysten perusteella tässä voi tapahtua merkittävä suunnanmuutos pian virkaanastujaisten jälkeen.

Trumpin varapresidentti Mike Pence vastustaa kiivaasti aborttia ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia eikä usko ehkäisyn hyödyllisyyteen. Trumpin sisäpiiriin kuuluvat myös ultra-konservatiivinen Reince Priebus sekä rasistisen nettiuutissivuston päätoimittaja Steve Bannion.

Aikaisempien republikaanihallintojen – presidentti Reganin ja presidenttien Bush vanhemman sekä nuoremman – aikana suhtautuminen naisten oikeuksiin ja erityisesti seksuaaliterveyteen ja -oikeuksiin oli hyvin rajoittavaa ja kielteistä.

Näiden hallintokausien aikana:

  • Niin kutsuttu ”Global Gag Rule” otettiin käyttöön heti kunkin hallintokauden alkumetreillä. Ensimmäisen kerran sen teki presidentti Reagan vuonna 1984. Global Gag Rule kieltää kaiken yhdysvaltalaisen rahoituksen kohdentamisen millekään Yhdysvaltojen ulkopuoliselle järjestölle, joka on mitenkään tekemisissä abortin kanssa – vaikka toiminnot rajoittuisivat esimerkiksi pelkkään neuvontaan.
  • USA:n kehitysyhteistyömäärärahoja seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämiseen leikattiin Kansainväliseltä Perhesuunnittelujärjestöjen Liitolta IPPF:ltä sekä YK:n väestörahasto UNFPA:lta.
  • Yhdysvallat kehitti aggressiivisen ja ennakoivan diplomaattisen strategian seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia sekä naisten oikeuksia vastaan. Tämä näkyi konkreettisesti esimerkiksi pyrkimyksissä sabotoida niihin liittyviä YK:n asiakirjatekstejä.
  • Yhdysvaltain aloittamat seksuaalioikeuksien vastaiset aloitteet lisääntyivät. George W. Bushin kaudella tämä toteutui muodossa, jossa ainoastaan pidättäytyminen sallittiin hivin ennaltaehkäisyyn tarkoitetussa valistuksessa. Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAID rahoitti aloitetta avokätisesti uskonnollisten ryhmien kautta.
img_0720

Kuva (Malawi): Teija Kulmala

Riski on, että sama toistuu myös Donald Trumpin hallintokaudella. Mikäli näin käy, niin seuraukset ovat vakavat. Näiden toimenpiteiden johdosta monet kehitysmaissa toimivat perhesuunnittelujärjestöt joutuvat leikkaamaan palveluitaan, nostamaan hintoja tai lopettamaan toimintansa kokonaan. Kehitysmaiden köyhät naiset kantavat seuraukset usein omalla hengellään. Tiedon, palveluiden ja ehkäisymenetelmien puuttuessa ei-toivotut raskaudet ja turvattomat abortit lisääntyvät. Näistä seuraa inhimillistä kärsimystä, vammautumisia ja äitiyskuolemia.

Presidentti George W. Bushin hallintokaudella EU nousi täyttämään Yhdysvaltain jättämää rahoitusvajetta. Tänä päivänä tällainen toiminta EU:n puolelta on sangen epävarmaa, koska myös EU:ssa seksuaalikasvatuksen, abortin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustaminen on vahvassa nousussa eikä EU:n edellyttämää päätöksenteon konsensusta saada aikaan. Yhdysvaltain republikaanihallinto myös rahoittaa mielellään seksuaalioikeuksien vastustamista Euroopassa.

Siksipä Pohjoismaiden ja muiden liberaalien, samanmielisten hallitusten, parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan onkin seurattava tarkasti, mitä Yhdysvaltain politiikassa tulee tapahtumaan ja pysyttävä kehitysmaiden naisten oikeuksien ja seksuaaliterveyden ja -oikeuksien vahvoina puolustajina.

Hinta ei saa olla este ehkäisyn käytölle

miilanblogi_09”Haluaisin ehkäisykapselin, mutta se on ihan liian kallis. Mä en muista syödä pillereitä ja mä pelkään että tuun pian raskaaksi.”

”Mun aikaisempi pillerimerkki oli parempi. Jouduin vaihtamaan halvempaan, kun duunit loppu. Tää uusi merkki aiheuttaa sivuvaikutuksia.”

Väestöliitto on vaatinut nuorille maksutonta ehkäisyä jo reilun vuosikymmenen ajan. Näemme sen tärkeänä nuorten terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja tasavertaisuutta vahvistavana asiana.

Luotettava raskauden ehkäisy maksaa. Suomessa hormonaaliset ehkäisyvalmisteet ovat harvoja reseptilääkkeitä, joista ei makseta Kela-korvausta, vaan koko summa jää käyttäjälle. Tässä suhteessa Suomi eroaa monesta muusta EU-maasta, esimerkiksi Ruotsista. Sen tietävät tapaamani torniolaisnuoret, jotka hakevat pillerinsä, jopa ehkäisykapselinsa, edullisesti rajan takaa Haaparannasta. Myös kondomit ovat kalliita, puhumattakaan suuseksisuojista, joiden saatavuus on muutenkin kiven alla.

Suomalaisissa kunnissa on kirjava valikoima tapoja toteuttaa nuorten ehkäisypalveluita. Osaan kuuluvat käyttäjälle ilmaiset valmisteet määräajan, osassa jotkin valmisteista, osassa ei mitään. Maksutonta ehkäisyä ajavissa aloitteissa ja kampanjoissa halutaan selkeyttä käytänteisiin sekä tasoitettua alueellista eriarvoisuutta. Erityisen hienoa on, että monet näistä aloitteista ovat lähteneet nuorilta itseltään. Tämä on heiltä vahva viesti: nykykäytännöt eivät riitä, eivätkä ole reiluja kaikille.

Maksuttoman ehkäisyn vaikuttavuutta voidaan tutkia monesta näkökulmasta. Nuoruusiässä tai varhaisaikuisuudessa ei-toivotusti raskaaksi tuleminen voi olla monin tavoin negatiivinen elämäntapahtuma. Teinivanhemmuustutkimukset kertovat, että liian varhain vanhemmaksi tuleminen altistaa niin sosiaalisille kuin akateemisille ongelmille ja vaikeuttaa työelämään pääsyä.

Tuore THL:n ja Nuorisotutkimusseuran vuonna 1987 syntyneiden kohorttitutkimus kertoi, että nuoren sosioekonominen tausta vaikuttaa voimakkaasti teiniraskaus-, abortti- ja seksitautiriskiin. Rikkonainen, vähän koulutettu perhe ja nuoren koulupudokkuus nostivat riskiä.

Nuoren tai hänen perheensä varallisuus ei saisi olla vaikuttamassa mahdollisuuteen käyttää ehkäisyä. Kaikkien nuorten oikeus itsestä huolenpitoon toteutuisi tasa-arvoisemmin, jos ehkäisykuluja ei tulisi. Maksuton ehkäisy tukisi ylipäätään nuoren ja nuoren aikuisen ehkäisyn käyttöä. Jokaisella olisi mahdollisuus löytää se itselle parhaiten passaava vaihtoehto, eikä tyytyä edullisempaan ja huonommin sopivaan. Esimerkiksi ehkäisyteholtaan ylivertaiset kierukat ja kapselit ovat investointeina monella nuorelle liian iso kuluerä.

Tuskin kukaan maksuttoman ehkäisyn puolestapuhuja uskoo, että ilmaisuuden myötä kaikki teiniraskaudet ja abortit katoaisivat. Syyt ehkäisyn laiminlyönnille ovat moninaiset. Maksuton ehkäisy kumoaisi kuitenkin yhden hyvin konkreettisen esteen ehkäisyn käytön tieltä.  Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin edelleen myös laadukasta ehkäisyneuvontaa ja seksuaalikasvatusta. Työtä esimerkiksi ehkäisyyn liittyvien myyttien purkuun riittää.

Nuorten terveyden edistämiseen kannattaa käyttää kaikki tiedossa olevat tukikeinot, joilla ennaltaehkäistään lukuisia terveydellisiä haittoja, puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä.

Kuva: freeimages.com

Omatunnosta ja abortista

shutterstock_113775370Kansalaisaloite omatunnonvapauden lisäämisestä raskauden keskeytyslakiin luovutettiin eduskunnalle. Väestöliitto ilmoitti vastustavansa lain muuttamista. Saimme runsaasti palautetta, joista valtaosa oli kannustavaa – näin erityisesti Väestöliiton some-kanavilla. Muutama verkkolehti uutisoi asiasta ja myös keskustelupalstoille ilmestyi runsaasti kommentteja. Keskustelu on parhaimmillaan asioita eteenpäin vievää, joten jatketaan sitä tässä.

”Voi hyvänen aika tuota Väestöliittoa […] Kehtaavat julkisesti haistattaa pitkät lääkärinvalalle.”  Vapaaehtoiset Hippokrateen tai Florence Nightingalen –valat eivät ole lain asemassa. Ne eivät oikeuta lakisääteisestä toiminnasta kieltäytymiseen.

”Väestöliitto siis haluaa pakottaa lääkärit toimimaan vastoin lääkärin etiikkaa ja tappamaan kehitysvaiheessa olevia ihmisiä.” Suomen Lääkäriliiton Lääkärin etiikka –julkaisussa (7. painos, 2013) todetaan seuraavaa: ”Lääkärillä on oikeus toimia vakaumuksensa mukaisesti, mutta tämä ei kuitenkaan saa vaarantaa potilaan oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa, ehkäisyä tai raskauden keskeytystä.” Työpaikkakohtaisin järjestelyin voidaan siis siirtää yksittäisten työntekijöiden tehtäviä toiselle, mutta potilaan oikeus saada palveluita on ensisijainen. Jos ammattihenkilön kieltäytyminen aiheuttaa potilaalle ongelmia, ei kieltäytymistä voida sallia.

”Sitäpaitsi ei kai Väestöliitossa oikeasti kuvitella että lakimuutoksen jälkeen ei ainuttakaan lääkäriä löytyisi läänistä joka olisi valmis suorittamaan abortteja? Eikö tällainen pelko ole epärealistinen.” Tämä on täysin realistinen pelko. Italiassa vastaava lainmuutos aiheutti sen, että 70 % gynekologeista kieltäytyy suoristamasta raskauden keskeytyksiä. Itävallassa on maakuntia, joissa keskeytyksen saaminen on vaikeaa. Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Pohjois-Suomessa terveysasemien välimatka voi olla useita kymmeniä kilometrejä ja varsinkin lomakausina lääkärimiehitys kunnissa on niukka. Toteutuessaan lakimuutos voi johtaa siihen, että aborttia hakevat naiset ja pariskunnat ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnasta ja varallisuudesta riippuen.

”Kätilöitä on työkyvyttömyyseläkkeellä sen vuoksi että ovat joutuneet aborttia tekemään.” Lääkärit ja hoitoalan työntekijät kohtaavat psyykkisesti kuormittavia tilanteita. On inhimillistä väsyä kohdatessaan surua, sairautta, kuolemaa tai omista arvoista ja perusperiaatteista poikkeavia ratkaisua ja elämänvalintoja. Onneksi työnohjaukset, mentorointi, tutorointi ja työterveydenhuollon palvelut auttavat omien tunteiden hallinnassa ja ammatillisessa kasvussa. Niin kätilön kuin lääkärin työtehtävistä löytyy sellaisia, joissa aborttia ei tarvitse joutua kohtaamaan.

”Väestöliitto kannattaa siis abortteja, elävän ihmisalun surmaamista, ja näin väestön kasvun estämistä!”  Väestöliitto kannattaa seksuaalioikeuksia, perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, joihin kuuluu ihmisen oikeus päättää perheenperustamisesta, lasten saamisesta, kuten ylipäätään seksin harrastamisesta, parisuhteesta tai ehkäisyn käytöstä. Turvallisen abortin saaminen sisältyy globaaleihin seksuaalioikeuksiin.

Lääkärin tai hoitajan työssä jaksamista voi helpottaa viisaan työkaverini toteamus ”Sinä vain joudut kuulemaan sen, minkä he ovat joutuneet kokemaan”. Aborttipäätös on yksi ihmiselämän vaikeimpia. Aborttiprosessissa oleva kaipaa rinnalleen kanssakulkijaa, ei torjuntaa. Syyllisyyttä he kantavat aivan riittävästi, sitä ei ole tarpeen lisätä.

Mikä on terveysalalla työskentelevän ensisijainen tehtävä? Potilaan laadukas hoito, potilaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä arvostava ja lempeä kohtaaminen pitävät minun omatuntoni puhtaana.

Kursiivilla suorat lainaukset Turun Sanomien verkkolehden keskusteluista. Tekstejä on siistitty julkaisukelposiksi.

Missä ovat raskauden keskeyttäneet?

raskaudet

Kuvittele Hartwall-areenallinen, reilu kymmenentuhatta henkilöä. Niin moni nainen tekee vuosittain raskauden keskeytyksen Suomessa. Viidessä vuodessa naiset täyttäisivät Olympiastadionin. Kumppaniensa kanssa he eivät silloin mahtuisi edes Lontoon Wemblylle.

Näin valtava määrä naisia ja miehiä, eikä heitä näy missään. Missä ovat raskauden keskeyttäneet?

Monista elämänkriiseistä on tullut luvallista puhua. Mediassa kerrotaan avoimia tarinoita parisuhdeongelmista ja lapsettomuudesta, työuupumuksesta ja masennuksesta. Yksinäisyyden tai avioeron traumat voi jo jakaa leimautumatta miksikään. Oikeastaan mistä vain voi puhua, mutta ei abortista.

Raskauden keskeytys on tunteisiin käyvä tapahtuma. Jokaisella on siitä mielipide, oli toimenpide koskettanut omaa elämää tai ei. Mielikuvat ovat vahvoja myös keskeytyksen tehneestä naisesta. Naisia syytetään milloin itsekkäiksi ja vastuuttomiksi, milloin tunnekylmiksi. Miehet säästyvät tältä syyttelyltä, vaikka kiistaton osapuoli raskaudessa ovatkin.

Olen työurani aikana tavannut satoja raskauden keskeytystä pohtivia tai sen tehneitä naisia. Ainakin puolessa tapauksista olen saanut tavata myös naisen kumppanin. Vastaanotolla on istunut ihan tavallisia naisia ihan tavallisine kumppaneineen. On koululaisia, opiskelijoita, työssäkäyviä ja työttömiä. On terveitä ja sairaita, ihmisiä erilaisista taustoista. Tavallisia pareja epätavallisen tilanteen edessä.

Lähes jokainen raskauden keskeytystä suunnittelevista toteaa, ettei nyt ole tähän valmis. Niin, valmis mihin? Mihin tekemätön abortti johtaa? Vanhemmuutta voitaneen pitää maailman vaikeimpana ja vastuullisimpana tehtävänä. Kuka olisi oikea henkilö arvioimaan kunkin ihmisen kykyä olla lapselle vanhempi, ellei ihminen itse?

Olen tavannut surullisia, itkuisia naisia ja miehiä. Olen tavannut pareja, joille päätös on yksiselitteisen helppo ja niitä, jotka ovat epävarmoja loppuun asti. Olen tavannut helpotuksesta huokaisevia. Kukaan ei kuitenkaan ole pohdinnalta tilanteen edessä säästynyt. Kaikki laskevat tarkkaan korttinsa ja miettivät, mikä on juuri nyt se siirto, johon pystyy. Moni miettii, minkälaisen turvan ja tulevaisuuden voisivat antaa lapselle, jos omakin elämä on täysin auki ja vailla vakautta.

Useat pareista ovat käyttäneet jotain ehkäisymenetelmää. Kaikki toki eivät ja unohtamisen syitä on yhtä monia kuin raskauksiakin. Jonkun muistin vei alkoholi, toisen kohdalla kondomia ei osattu käyttää ja kolmannella tunteet karkasivat hallinnassa ja jumittivat loogisen ajattelukyvyn. Mikä on kohtuullinen rangaistus unohtuneesta kondomista? Loppuiän kestävä vanhemmuusko, vastuu lapsesta? Entä mikä sanktio langetetaan, jos e-pillereistä huolimatta tulee raskaaksi tai jos kondomi hajoaa, eikä jälkiehkäisykään enää tehoa?

Suomen poliittinen ilmapiiri on muuttumassa entistä aborttikielteisemmäksi nyt, kun puoluejohtaja toisensa jälkeen tuomitsee raskauden keskeytyksen. Abortista keskustellaan mediassa vain moraalin ja etiikan kautta, kuulematta niitä inhimillisiä tarinoita, joita jokaisen keskeytyksen taustalla on.

Kärjistyvä ilmapiiri pakottaa keskeytyksen tehneet entistä visummin näkymättömiin. Hartwall-areenallinen naisia sulkee suunsa leimatuksi tulemisen pelossa joka vuosi. Kymmenentuhatta tarinaa jää kuulematta.

Raskauden keskeytyksiä ei vähennetä lakeja kiristämällä tai mielipideilmastoa jyrkentämällä. Ainoat tavat vähentää ei-toivottuja raskauksia ovat seksuaalikasvatuksen lisääminen, ehkäisyneuvonnan tavoitettavuuden parantaminen, sekä ehkäisyvälineiden helppo saatavuus.

Abortteja on ollut jo faaraoiden ajalla ja niitä tehdään enemmän maissa, joissa ilmapiiri on muita kielteisempi ja lainsäädäntö jyrkempi. Lakeja kiristämällä abortit katoavat kyllä, mutta vain maan alle ja muuttuen naiselle hengenvaaralliseksi. Mihin suuntaan Suomea ollaan kampeamassa?

Hengenpelastaja nimeltään EU

blogiinpallot

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia. Oikeudet laadukkaisiin seksuaaliterveyspalveluihin ja seksuaalikasvatukseen sekä seksuaaliselta kaltoinkohtelulta suojassa pysymiseen tulisivat olla itsearvoisia kaikille.

Näin ei kuitenkaan ole. Erot oikeuksien toteutumisessa ovat valtavia maita tai maanosia toisiinsa verratessa. Seksuaalioikeuksien toteutumattomuus aiheuttaa suurta inhimillistä hätää ympäri maailman. Oikeudet eivät toteudu täysin edes EU:ssa.

Räikein esimerkki eriarvoisuudesta liittyy naisen mahdollisuuteen saada turvallinen raskaudenkeskeytys. Kolmessa EU-maassa abortti on kielletty ja monessa muussa sen saaminen on tehty vaikeaksi erilaisten sääntelyesteiden takia. Tämä ajaa naisia hakemaan apua vaarallisin keinoin; puoskariabortit ovat edelleen tätä päivää osassa EU-maita, samoin palvelun perässä maasta toiseen matkustaminen.

Ongelma on äärimmäisen vakava. Koko maailmassa joka vuosi 46 miljoonaa naista päättää keskeyttää raskautensa. 21 miljoonaa heistä joutuu tekemään vaikean ratkaisunsa maassa, jossa abortti on lailla kielletty. 47 000 näistä naisista kuolee joka vuosi.

Laittomien aborttien aiheuttamat kohtalot kuvaavat seksuaalioikeuksien puutteen noidankehää. Ehkäisymenetelmien ja tiedon puute lisäävät suunnittelemattomien raskauksien riskiä, joka on keskeinen syy jättää koulu kesken. Kouluttamattomat tytöt taas ovat alttiimpia seksuaaliselle syrjinnälle, väkivallalle ja hyväksikäytölle, kuten lapsiavioliitoille.

Euroopan unioni on avun määrässä mitattuna merkittävin kehitysyhteistyöntekijä maailmassa. Näin täytyy olla jatkossakin. EU vaikuttaa politiikallaan maailman kehitystavoitteisiin esimerkiksi YK:ssa ja toisaalta EU konkreettisesti rahoittaa kehitysyhteistyöprojekteja eri puolella maailmaa. Ei ole yhdentekevää mitä EU seksuaalioikeuksista papereissaan lausuu ja kuinka paljon rahaa annetaan seksuaaliterveyden ja – oikeuksien kohentamiseen ja tyttöjen koulutukseen. Kehitysyhteistyöllä vaikutetaan seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien tilaan koko maailmassa. EU on todellinen hengenpelastaja.

Seksuaalioikeuksiin panostaminen on tehokas tapa parantaa maailmaa. Koulutus on reitti kohti tasa-arvoa ja seksuaalikasvatus sekä ehkäisymenetelmien saatavuus ovat mahdollisuus tasata seksuaaliterveyseroja. Seksuaalikasvatuksen pitää olla kokonaisvaltaista, eli sen tulee antaa nuorille tukea kaikilla seksuaalikehityksen osa-alueilla; tukea tunteiden hallintaan, ihmissuhteisiin, tiedollisen päätösten tekoon, arvojen ja asenteiden tutkintaan. Pohjana tälle voivat olla WHO:n ja BZga:n kasaamat yhteiseurooppalaiset seksuaalikasvatuksen standardit.

Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus tietoon, seksuaaliterveyspalveluihin ja raskauden ehkäisyyn niin halutessaan. Niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella.

Kirjoittajat ovat vaikuttamistoiminnan koordinaattori Riikka Kaukoranta Väestöliiton Kansainvälisen kehityksen yksiköstä ja asiantuntijalääkäri Miila Halonen Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskuksesta

Väestöliiton EU-vaaliteesit: Seksuaalikasvatus ja seksuaalioikeudet on turvattava kaikille

–  Seksuaaliopetusta tulee antaa kouluissa niin pojille kuin tytöille.

–  Perhesuunnittelupalveluja ja ehkäisyvälineitä on oltava tarjolla kaikille ja naisilla on oltava mahdollisuus lailliseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen.

–  EU:n pitää kohdentaa kehitysyhteistyön määrärahoista riittävän määrä seksuaalioikeuksien toteuttamiseen ja nuorten naisten ja tyttöjen koulutuksen edistämiseen

Tyttö, joka ei ollut valmis äidiksi ja kuoli

tyttöblogibanneriAna Caroline olisi täyttänyt pian 16 vuotta. Nyt hän jää ikuisesti 15-vuotiaaksi.

Vuosi sitten brasilialainen Ana Caroline huomasi olevansa raskaana. Hän yritti itse keskeyttää raskauden. Kun pelästynyt poikaystävä toimitti hänet sairaalaan, eli hän enää hetken ennen kuin menehtyi verenhukkaan.

Joka seitsemäs minuutti maailmassa kuolee tyttö tai nainen vaarallisen abortin aiheuttamiin komplikaatioihin. Abortti on monissa maissa kiellettyä lailla. Useissa tapauksissa se on sallittu vain, jos odottavan naisen terveydelle on osoitettavissa selkeä ja vakava vaara.

Maissa, joissa aborttioikeutta rajataan lailla, tehdään tilastollisesti kuitenkin yhtä paljon abortteja kuin vapaan aborttioikeuden maissa. Aborttioikeutta rajaavan lain maassa tytöt ja naiset joutuvat valitsemaan vaarallisen abortin, joka tehdään usein epähygieenisissä oloissa eikä sen suorittava henkilö ole välttämättä saanut terveysalan koulutusta. Tytöt ja naiset saattavat yrittää myös aborttia vahingoittamalla itseään: työntämällä esineitä sisäänsä, juomalla myrkkyä tai hyppäämällä korkealta.

Laittomat abortit vaativat kymmenien tuhansien naisten hengen vuosittain ja lisäksi miljoonat naiset vammautuvat tai jäävät hedelmättömiksi. Aborttien aiheuttamat kuolemat olisivat kuitenkin erittäin helposti estettävissä.

Miten laittomia abortteja voidaan vähentää?

Usein abortin vastustajat perustelevat kantaansa sanomalla, että aborttien ollessa laillisia ja helposti kaikkien saatavilla, naiset käyttäisivät sitä ehkäisykeinona ja aborttien määrä kasvaisi räjähdysmäisesti. Tutkimusten mukaan kuitenkin naiset, jotka haluavat keskeyttää suunnittelemattoman raskauden, turvautuvat aborttiin oli se sitten laillinen tai laiton. Sen sijaan ehkäisyn huono saatavuus ja korkeat aborttiluvut ovat selvästi yhteydessä toisiinsa. Aborttien lukumäärän vähentämiseksi ei tulisikaan keskittyä abortin kieltämiseen vaan suunnittelemattomien raskauksien vähentämiseen. Keinoja vähentää suunnittelemattomia raskauksia ovat mm. kattava seksuaalikasvatus sekä ehkäisyvälineiden ja jälkiehkäisyn hyvä saatavuus.

Sairaanhoitaja Glenda Bateman oli ajamassa töihin Kapkaupungissa, kun nuori tyttö pysäytti auton. ”Auta siskoani”, tyttö aneli. Glenda pysähtyi ja seurasi suunniltaan olevaa tyttöä. Glenda ei unohda koskaan näkyä, joka hänet kohtasi ahtaassa majassa. 19-vuotias Nosipho makasi lattialla tuskan vääristämin kasvoin. Verta oli paljon. Sitä oli joka puolella. Nosipho oli yrittänyt keskeyttää raskauden työntämällä rautalankahenkarin kohtuunsa. Glenda kantoi tytön autoonsa ja ajoi hänet sairaalaan, jossa Nosipho menehtyi vammoihinsa.

Etelä-Afrikassa aborttiin liittyvät kuolemantapaukset vähenivät 91 prosentilla, kun abortti muuttui lailliseksi vuonna 1997. Tällä hetkellä Etelä-Afrikassa aborttien määrä on maanosan pienin.

Lähteet: Guttmacher Institute, WHO, Mary Stopes International (tarinat)